MAP:

Муз
АРТ Программа:

ARTISTS :     

A.Gelman
I.Ponochevny
A.Viksne          
Z.Rock
M.Terpenev
M.Rodriguez
T.Pekker

O.Nadukhovskaya
N.Foucault
N.Ponomareva
A.Kovaleva
M.Prototopov 
M.Igel
K.Grechukhina
E.Milogradova
M.Gladchenko
N.Makhova
V.Nikulina

 

14:00 - 16:00 Photo Booth: Bronik

Organizations :    
JCC Los Gatos
EcoFood
Orange Music Studio
RACS San Francisco
RSJC San Francisco 
Kukui Studio

 

Passover PAVILION
(Courtesy JCC Los Gatos)

Meditation Booth:
TanQi Energy Healing sessions 

 

Food:
Shish-Kebab (cash only)
Russian/Ukrainian Deli (cash only)

 

-----------------------------------------------------------------------

CONCERT PROGRAM:

13:00 - 13:05 S.Smelyansky

13:05 - 13:30 Marco Ghezzo - JazzViolin Gem!

13:30 - 14:00 A.Alikhanov Cosmic Clarinet!

14:00 - 14:10 Vadim Rabinovich

14:10 - 14:20 A.Shangina-Berezovskaya

14:20 - 14:35 S.Chumakov

 

14:35 - 14:40 M.Kotlyar and S.Chumakov

14:40 - 14:50 K.Emma

14:50 - 15:00 Z.Shpitz

15:00 - 15:10 M.Pastushkov

15:10 - 15:20 Group "Take4"

15:20 - 15:30 T.Uvarova 

15:30 - 15:45 Zaza

15:45 - 15:55 Katerina Brown

 

16:00 - 16:15 S.Tolstoy 

16:15 - 16:25 M.Campagne

16:25 - 16:40 A.Scherbina

16:40 - 16:55 J.Lanza

16:55 - 17:10 Nadia Chechet

17:10 - 17:40 Psoy Korolenko

17:40 - 18:10 ASTRALIA Show

18:10- 18:40 Balcan Laikas Group

18:40- 19:00 Martishor Disco