ORG-TEAM

Leo Kolesnikov (LakShaman) - Комендант Слета
Grisha Kotlyar  (650)-248-4820
Zhenya Rock
Natalia Rock

Sergey Terpenev
Marina Terpenev
Mikhail Pastushkov
Alisa Pao
Efym Raysberg    
Svetlana Kroz
Mila Panov
Julia Nikolayev
Vadim Rabinovich
Olesya Oleynik  
Natasha Jones
Lina Stewart
Lera Promokhova
Alex Yelluas
Larisa Loish  
Lyudmila Grigoryev
Igor Kouzmenko
Tatiana Patrick
Alia Khidiatova
Andrey Posdnyakov

Email address: ksp.poluostrov@gmail.com
PHONE NUMBER: 650-248-4820